USŁUGI KSIĘGOWE

Zakres usług księgowych obejmuje:

· prowadzenie ksiąg rachunkowych zgodnie z ustawą o rachunkowości,

· prowadzenie Książki Przychodów i Rozchodów,

· prowadzenie rozliczeń ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych,

· prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,

· prowadzenie rozliczeń z tytułu podatku VAT, podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych,

· sporządzanie i składanie deklaracji podatkowych (VAT, PIT, CIT),

· sporządzanie i składanie sprawozdań do GUS i NBP,

· monitorowanie stanu finansowego firmy,

· comiesięczne raporty analityczne zgodne z ustaleniami klienta,

· reprezentowanie Klienta przed Urzędem Skarbowym, ZUS oraz innymi organami,

· współuczestniczenie i udzielanie wyjaśnień przed organami kontroli skarbowej,

· rozliczenia roczne,

· udzielanie konsultacji podatkowych i rachunkowych,

· opracowanie zakładowego planu kont.